sechia

如果花瓣散落

和你说再见的话

那么要和我一起跳舞吗

🌸

对不起我就是个不会上色只会用笔刷的废物(。)

一只安静喝茶的茶老板:

*        *                                  *
                   *                                *
    *                       *
                            -星辰-             *
                *                       *
        
                                 *

评论

热度(457)